төсөв санхүү

Д/д Нэрс Үзэх
1 Цахилгаан түгээх, хангах ТЗЭ "УБЦТС" ХК-ийн 2014 оны 3-р улирлын зардлын тайлан
2 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлгөөний биелэлт
3 2014 оны үндсэн үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөө
4 Санхүүгийн тайлан тэнцлийн тайлбар, танилцуулга
5 Санхүү байдлын тайлан 2014 оны 4-р улирал
6 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан 2014 оны 4-р улирал
7 Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 2014 оны 4-р улирал
8 Мөнгөн гүйлгээний тайлан 2014 оны 4-р улирал
9 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө
10 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан
11 2015 оны аудитлагдсан баланс
12 2015 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг хууль дүрэм

Нэр Үзэх / Татах
1 УБЦТС ТӨХК-ийн 2012 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
2 УБЦТС ТӨХК-ийн 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт
3 УБЦТС ТӨХК-ийн 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
6 УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
7 УБЦТС ТӨХК-ийн 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
8 УБЦТС ТӨХК дахь хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт
9 УБЦТС ТӨХК-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадагш чиглэсэн баримт бичгүүд, комиссын актанд гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтнуудын судалгаа
10 Албан тушаалтан өөрт ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам /АТГ-ын даргын 2012 оны 74-р тушаал/
11 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
12 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын жагсаалт
13 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/

Sidebar Menu