төсөв санхүү

Д/д Нэрс Үзэх
1 Цахилгаан түгээх, хангах ТЗЭ "УБЦТС" ХК-ийн 2014 оны 3-р улирлын зардлын тайлан
2 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлгөөний биелэлт
3 2014 оны үндсэн үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөө
4 Санхүүгийн тайлан тэнцлийн тайлбар, танилцуулга
5 Санхүү байдлын тайлан 2014 оны 4-р улирал
6 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан 2014 оны 4-р улирал
7 Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 2014 оны 4-р улирал
8 Мөнгөн гүйлгээний тайлан 2014 оны 4-р улирал
9 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө
10 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан
11 2015 оны аудитлагдсан баланс
12 2015 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө

Sidebar Menu